Regler och villkor

Följande villkor gäller butiken MST Webshop´s (nedan kallat Butiken) försäljning i Sverige och utomlands över Internet till myndig konsument (nedan kallad Konsument) eller företag (nedan kallat Företagskund).

1. Registrering

I samband med första beställningen skall kund för att Butiken skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser: registrera sig i Butikens kundregister genom att uppge e-postadress, postadress, namn, person- alternativt organisationsnummer, (för att debiteras utan moms ska Företagskund under vissa omständigheter även uppge sitt momsregistreringsnummer/VAT) välja lösenord; samt lämna sitt samtycke till att Butiken och/eller dess reskontraföretag behandlar personuppgifterna genom att införa dem i sitt kundregister. Butiken använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger man sitt samtycke till denna användning av sina personuppgifter. Konsument kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Butikens kundservice. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor. Kund skall iaktta största omsorg om sitt lösenord och får inte lämna ut dem till annan än sådan person, som äger rätt att göra beställning för kundens räkning. Butikens kundregister är konfidentiellt. Butiken förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Momsdebitering: VAT-numret är en frivillig uppgift för våra Företagskunder. Huvudprincipen är dock att Butiken alltid debiterar moms vid leverans inom EU, men inte debiterar moms vid leverans utanför EU.

2. Priser

Gällande produktpris exkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet i Butiken.

På alla beställningar som inte förbetalats på något sätt, tillkommer fraktskostnaderna även en postförskottsavgift på 69 SEK. Extra avgifter för ex betaltjänsten Paypal kan förekomma. För leveranser utomlands tillkommer ökade fraktavgifter baserat på Svenska Postens eller FedEx avgifter.

Eventuella tillkommande införsel- och/eller tullavgifter betalas av leveransmottagaren.

3. Betalningsvillkor

Betalning kan ske mot förbetalning via BG allt direkt till IBAN, med bank- /betal- /kreditkort via paypal, eller mot Postförskott. Vid betalning mot faktura, om Butiken i särskilt fall föreslår detta, skall betalning ske inom femton (15) dagar räknat från fakturans datum.

Kund är skyldig att tillse att medel finns tillgängligt fram till dess Butiken tillgodogjort sig full betalning. Skulle täckning saknas har Butiken rätt att istället fakturera beloppet eller vidtaga rättsliga åtgärder. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (fn gällande referensränta +23%) samt för varje påminnelse en lagstadgad påminnelseavgift med fn 75 SEK.

4. Beställning

Beställning kan endast ske genom Butiken, om ej särskild överenskommelse gjorts med Butiken före beställningen. Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Härutöver kan meddelanden ske på annat sätt för de i paragraf 6 och 9 särskilt angivna situationerna. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post. Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Butiken per e-post bekräftat beställningen. Butiken reserverar sig mot slutförsäljning av beställd produkt. Kund har rätt att före leverans per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med leverans menas att kunden erhållit någon del av sin beställning alternativt en avi om att beställningen finns för avhämtning på Posten, alternativt en av Butiken konfirmerad order av nerladdningsbar produkt.

5. Leverans

Varorna skickas normalt enligt den information som anges för varje produkt. Leverans sker normalt med Postens Postpaket eller brev och för Företagskunder med Postens Företagspaket eller brev. Beräknas leveranstiden bli längre än normalt skall Butiken snarast per e-post underrätta kunden, som då har rätt att per e-post annullera sin beställning.

Blir leveransen delad på fler försändelser än kunden valt vid beställningstillfället medför detta inga merkostnader för kunden. Vid transport från Butiken till kund, är Butikens ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till Butiken är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

Nerladdningsbara produkter levereras automatisk när ordern konfirmeras av Butiken.

6. Ångerrätt

Kund har rätt att returnera leveranser, dock ej nerladdningsbara produkter. Kund skall lämna Butiken meddelande om detta inom sju (7) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returkostnader betalas av kunden till fullo. Returrätten gäller inte outlösta paket enligt nedan och inte heller en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram om förseglingen har brutits.

Meddelande om retur skall innehålla följande information: Ordernummer, fakturanummer samt titel på de produkter som önskas returneras. Informationen behövs av administrativa skäl. Innan retur sker skall kund invänta av kundtjänst översänd information om returnummer och returadress.

Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet, som inte kan hänföras till kunden. Om kund ej hämtar ut försändelse, debiterar Butiken, förutom fraktkostnaderna, fn 149 SEK som kompensation för hantering och omkostnader.

Om kund utnyttjar sin returrätt, skall Butiken snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat till Butiken. Tiden räknas från den dag Butiken tog emot kundens meddelande om att avtalet frånträtts.

7. Reklamation

Har annan produkt levererats än den kund beställt eller är produkten skadad, skall kund genast hos Butiken göra en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av Butiken lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts. Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

8. Skada

Utöver vad som ovan sagts och - för Konsument - utöver vad som föreskrivits i Konsumentköplagen, har Butiken inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

9. Övrigt

Efter av kund gjord beställning äger Butiken inte rätt att ändra villkoren. Frågor och upplysningar om beställningar eller övrig information lämnas per e-post till info@mstconsulting.se. Har kund klagomål kan dessa framföras till samma e-post eller per post på adress MST Consulting, Björnstigen 10, 833 34  Strömsund. Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av Svensk allmän domstol med Strömsunds/Östersunds tingsrätt som första instans.

Dessa villkor ändrades senast 20140417 © av Admin.